AMAZON.CO.JP

広開土王碑文展示@東京国立博物館


広開土王碑釈文
10-1 
酒匂本第一面
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 
酒匂本第一面の問題部分
s-1 s-2 s-3 s-4 
酒匂本第二面
2-1 2-2 2-3 2-4 
酒匂本第三面
3-1 3-2 3-3 3-4 
酒匂本第四面
4-1 4-2 4-3 4-4 
新収拓本第一面
9-1 9-2 9-3 9-4 
臨写本第一面
k-1 k-2 k-3 k-4 k-5